Ta strona używa plików COOKIES. Polityka prywatności i więcej na temat plików COOKIES ...

PA-CO-BANK

SGB
 

Moje gospodarstwo

Moje gospodarstwo

A A A | Drukuj
 


1.Kredyt udzielany jest osobom fizycznym prowadzącym lub zamierzającym prowadzić rolniczą działalność gospodarczą.
2.Kredyt przeznaczony jest na zakup gruntów lub siedliska.
3.Powierzchnia prowadzonego lub utworzonego gospodarstwa rolnego nie może być niższa niż 1 ha.
4.Wielkość gospodarstwa ustalana jest na podstawie nakazu płatniczego podatku wydanego przez właściwy organ podatkowy, zaświadczenia wydanego przez właściwy Urząd Gminy lub inny dokument potwierdzający wielkość prowadzonego lub planowanego do zakupu gospodarstwa rolnego/ gruntów rolnych.
5.Kredyt na zakup gruntów rolnych może być udzielony na okres do 10 lat.
6.Kredyt na zakup siedliska może być udzielony na okres do 15 lat.
7.Na wniosek kredytobiorcy możliwe jest przedłużenie okresu kredytowania, jednak okres kredytowania nie może przekroczyć 20 lat.
8.Udział własny kredytobiorcy wynosi minimum 10% ceny zakupu.
9.Kredyt inwestycyjny wraz ze środkami własnymi powinien zapewnić całkowite sfinansowanie zakupu gruntów rolnych lub siedliska.
10.Cena zakupu ustalana jest na podstawie załączonej do wniosku przedwstępnej umowy sprzedaży gruntów rolnych lub siedliska.
11.Środki własne kredytobiorca powinien zaangażować przed uruchomieniem kredytu.
12.Realizacja kredytu następuje jednorazowo lub w transzach, w terminach i kwotach zgodnych z zapisami aktu notarialnego sprzedaży gruntów rolnych lub siedliska.
13.Realizacja kredytu następuje na rachunek sprzedającego wskazany w akcie notarialnym lub gotówkowo do rąk sprzedającego.
14.Spłata kapitału kredytu następuje w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych, w terminach ustalonych w umowie, w drodze obciążenia przez Bank rachunku bieżącego kredytobiorcy, na podstawie pisemnych dyspozycji kredytobiorcy
lub na podstawie upoważnienia do dysponowania rachunkiem bieżącym udzielonego przez kredytobiorcę, a także w drodze wpłaty gotówkowej lub przelewem.
15.Spłata odsetek następuje w ratach miesięcznych lub kwartalnych.
 
 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Zdeponowane przez klienta środki w Banku objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (do 100.000 EUR)
Copyright © PA-CO-BANK | Created by done.pl